Projekt "Terve mina - terve pere" - tulemused


Projekti käigus läbi viidud koolitusprogrammide eesmärgid ja nende täitmine: 

Kõikide programmide peale kokku on eesmärgiks 576,5 koolitustundi, sellest on läbitud 111% ehk 638,5 koolitustundi.

 

Kokku oli eesmärgiks, et erinevates programmides osaleb 1011 inimest. Osalenute arvuks on 983, ehk 97% eesmärgist.

 NB! Inimesed võivad eri programmides kattuda – ühes programmis osalemine ei välista, et osaleda ei võiks ka mõnes teises programmis.


Teenuste puhul on tegu tegevuspiirkonna laienemisega, sest siiani on need toiminud vaid Tallinnas ja Tartus. Keilas ja Viimsis ja Valgas on saavutatud hea koostöö, samuti on erinevad kliendirühmad antud piirkondades juba Avituse teenustest teadlikud. See võimaldab järgnevatel perioodidel kliente kergemini leida.

 

Toimunud on ka oluline sihtrühma laienemine. Projekti käigus on pakutud koolitusi ca. 150 spetsialistile (KOVide ametnikud, valdade sotsiaaltöötajad, lastekaitse spetsialistid, noorsootöötajaid, sotsiaalpedagoogid, sotsiaalameti ja haridusameti juhatajad, Töötukassa konsultandid, Sotsiaalministeeriumi Rahvatervise osakonna töötajad, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Anestesioloogiakliiniku vanemõed, jne). Tänu sellele on Avituse kompetents erinevate spetsialistikoolituste läbiviimises oluliselt tõusnud ning on saadud palju uusi kogemusi. Samuti on programme sisuliselt edasi arendatud, vastavalt koolitustelt saadud kogemustele ja tagasisidele.

 

Tänu koostööle KOV-idega on programmidesse (depressioonirühm, lapsevanemate kool, emaderühm) jõudnud ka rohkem sotsiaalprobleemide ja toimetulekuraskustega inimesi, kui varem. Ka see on andnud olulisi kogemusi ning võimalust jõuda ka rohkem haavatud sihtrühmani. Samuti on programme sisuliselt edasi arendatud, vastavalt koolitustelt saadud kogemustele ja tagasisidele.


Mõju sihtgruppidele

Järgnevalt on toodud näiteid Avituse programmide hindamissüsteemidest. Need kirjeldavad muutusi, mida Avitus sihtgruppides loob. 56 vastajaga küsitlus viidi läbi pikemates stressi- ja depressiooni haldamise programmides osalenud inimeste seas;  260 vastajaga andmed  pärinevad stressi- ja depressiooni haldamise programmi tagasisideküsitlustest, sisaldab ka lühikoolitusi.


Tänu lühikoolitustele on teadlikkus meeleoluhäiretest ning abivõimalustest tõusnud nii inimeste, kui inimestega töötavate spetsialistide seas. Tänu pikematele programmidele on paranenud stressis ja/või meeleoluhäiretega inimeste emotsionaalne enesetunne, tõusnud nende haigusteadlikkus ja hea ravikoostöö. Nad on saanud emotsionaalset tuge ning turvalise keskkonna uute toimetulekuoskuste ja suhtlemisoskuste harjutamiseks. On tõusnud inimeste enesekindlus ja nende elukvaliteet on parem. 

Samuti on tõusnud teadlikkus positiivsest vanemusest ning perede toetamisest nii lapsevanemate, kui peredega töötavate spetsialistide seas. On paranenud lastega perede teadmised laste arengust ja positiivsetest kasvatusmeetoditest, on vähenenud valesüütunded ja stigmatiseerimine; vanematel on suurem tugi stressiga toime tulemiseks; on suurenenud vanemate enesekindlus ja teadlikkus ning motiveeritus kasutada õigeid kasvatusmeetodeid, on suurenenud laste ja perede heaolu.
Projekt tugevdab sotsiaalset sidusust – programmide arendamisel on teinud koostööd erinevad huvigrupid: Avitus MTÜ, KOVid, Sotsiaalministeerium, vabatahtlikuna aitavad kaasa eelnevates programmides osalenud inimesed). Läbi avaliku sektori infokanalite ja allasutuste on jõudnud programmide info erinevate sotsiaalsete rühmade ja riskigruppideni, andes võrdsed võimalused abi saamiseks ka haavatud ja tõrjutud ning tundlikele sihtrühmadele. Kuna kliendi omaosalus programmides on sümboolne, on saanud abi ka sellised inimesed, kellel puuduvad rahalised võimalused muudeks psühholoogilisteks sekkumisteks. Kuna depressioon on tugevalt seotud madala töövõimekusega, siis on meeleoluhäiretega inimestel tihti madalam sissetulek ja kehvemad rahalised võimalused.  


Tagasi "Terve mina - terve pere" programmi lehele