Kogemusnõustajate väljaõpe 


VARASEMATE ÕPPIJATE LOOD LEIAD SIIT


Uus õppegrupp alustab tööd 2017 septembri teises pooles ning lõpetab aprillis 2018. Kuupäevad leiate allpool.


On võimalik lisada end huvi tundjate infolisti, mille vormi leiate lehe lõpust.


Kogemusnõustaja? 

Kas mina ka?

,,Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.'' (allikas: KN juhend, Sotsiaalministeerium 2014)


Kogemusnõustamine on aastast 2014 Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö viis. Alates 2016. aastast kasutavad seda ,,inimeselt-inimesele''- tasandit ühe lisavõimalusena nii Sotsiaalkindlustusamet kui Töötukassa.


2015. aastal alustati Eestis kogemusnõustajate laiemat väljaõpetamist


Avituse kogemusnõustajate väljaõpe on suunatud psühholoogilistele teemadele. Selle läbides on võimalik teha tööd psühholoogiliste probleemide valdkonnas. Muuhulgas siis kui probleemid kaasnevad keeruliste olukordadega, näiteks töötus, füüsiline haigus või puue jmt.


Kui sina

*     omad kogemust mõnest haigusest taastumises või pikaajalise keerulise olukorraga toimetulemises
*     soovid oma kogemust teiste toetamiseks kasutada

*  oled jõudnud taastumistöös või toimetulemises nii kaugele, et näed juhtunut positiivses valguses ja saad olla teistele positiivseks eeskujuks

*   saad kindlalt öelda, et need, keda aitaksid, ei oleks sinu puuduvate või puudulike lähisuhete asendajateks

*    oled valmis 8 kuud pühendama oma aega ja energiat õppimisele

*    oled valmis veel rohkem enese sisse vaatama

siis loe edasi

---------------------------------------------------------------------------------

iit leiad soovi korral Sotsiaalministeeriumi KN teenuse kirjelduse ja väljaõppe standardid.


Avitus on koolitanud kogemusnõustajaid alates aastast 2009. Kogemusnõustajate tööd on kasutatud 2004. aastast alates. 


Avitus on MTR registreeringuga koolitusasutus - registri nr 188577. Avituse registreeritud õppekavad leiab siit

---------------------------------------------------------------------------------

Avituse kogemusnõustajate väljaõpe koosneb 


1. Baaskoolitus (vastavalt riiklikule standardile)

koolitus - 4 päeva, 32,5 AKH

juhendatud praktikast - min 84,5 AKH, mis sisaldab klienditööd (min 42 AKH), individuaalset ja grupiviisilist (supervisioon ja kovisioon) praktikajuhendamist, kogemusloo ja praktikakogemuse kirjalikku analüüsi

Baaskoolitus kokku 117 akh


2. Jätkukoolitus - psühholoogilises kriisis toetamiseks

koolitus - 8 päeva, 64 AKH (lisaks pausid)

iseseisev töö (kirjandus, kirjalik töö, praktika analüüs, kirjalik kogemusloo koostamine ja analüüs) - 19 AKH

Jätkukoolitus kokku 83 AKH


Avituse kogemusnõustajate väljaõppe maht on kokku 

200 akadeemilist tundi ning väljaõpe kestab 8 kuud.

--------------------------------------------------------------------------------------

UUS

2017 Tallinna 1. sügisgrupi ajakava

Töö toimub E-T

1. sessioon 18.-19. september 

2. sessioon 2.-3. oktoober  
3. sessioon 16-17. oktoober
4. sessioon 30.-31. oktoober
5. sessioon 13.-14. november
6. sessioon 27.-28. november


Praktika 2017 kuni aprill 2018, 

kovisioonid ja supervisioonid jaanuar - aprill 2018

2017 Tallinna 2. sügisgrupi ajakava

Töö toimub R-L

1. sessioon 22.-23. september

2. sessioon 6.-7. oktoober  
3. sessioon 20.-21. oktoober
4. sessioon 3.-4. november
5. sessioon 17.-18. november
6. sessioon 1.-2. detsember


Praktika 2017 kuni aprill 2018,

kovisioonid ja supervisioonid jaanuar - aprill 2018


2017 sügisgruppi kandideerimise grupieel-intervjuud toimuvad
1.  K 16. august kell 17.30-20.30 Tartus, Vasara 50, ''Leoski Koolitus'' koolitusklassis IV korrusel, Tähe tänava poolne uks 
2.   N 17. august  kell 18.00-21.00, Tallinn, Avituse saal

3.   K 23. august  kell 18.00-21.00, Tallinn, Avituse saal
Registreerimisvormis saate märkida endale sobivaima.

---------------------------------------------------------------------------------Programmid


1. Riiklikule standardile vastav baaskoolitus

www.riigiteataja.ee/akt/129122015035


1. Taastumiskogemuse analüüs (6,5 akh) 
Taastumisteooriad, isiklik taastumiskogemus
2. Esmased nõustamisoskused (13 akh) 
nõustamise eetika ja praktilised nõustamisoskused iseseisvaks individuaalnõustamise läbiviimiseks
3. Kriisinõustamise  alused (6,5 akh) 
kriisiteooriad ja kriisisekkumise põhitehnikad
4. Grupitöö  alused (6,5 akh) 

grupitöö teooriad ja põhitehnikad

5. Praktika (min 42 akh),

6. Praktika juhendamine-superviseerimine, iseseisev töö ja lõputöö (42,5 akh) 

42,5 akh juhendamist ja iseseisvat tööd sisaldab: 

grupisupervisioone - 2 päeva, a 8 akh; 

grupikovisioone - kokku 12 akh; 

individuaaljuhendamist - min 4 akh; 

kirjalikku lõputööd 7 lk; 

oma taastumisloo läbitöötamist

Kokku 117 akh

Praktika - vähemalt 42 akh.  Järgneb koolitusele. 
Praktiseerimise võimalusi otsivad osalejad ennekõike ise lähtuvalt oma kogemusest ja teemast - füüsiline haigus, psüühikahäire vm teema. Vajadusel aitab kaasa ka Avitus. Praktikaperioodil on vajalik koostöö individuaalse praktika-juhendajaga, kes annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõpuöö osana (ca 7 A4). 

Grupisupervisoonid ja piirkondlik kovisioonitöö 
Supervisoonigrupi päevi on 2, a' 6 akh ja need toimuvad Tallinnas. 
Kovisioonigrupid moodustatakse vastavalt osalejate elukohtadele, ajad lepitakse kokku osalejate vahel. Maht vähemalt 12 akh. Kordade arvu lepivad kokku osalejad.

Kirjalik lõputöö sisaldab  
*  enesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs)
* kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide lugemismaht kokku ca 350 lk)
*     praktikakogemuse reflektsiooni (kirjeldus ja analüüs)
Kokku 7-8 lk

Kogemusnõustaja pädevuse ja väljaõppe tunnistuse saamise eelduseks ja aluseks on
*    vähemalt 80 % koolituspäevadel osalemine
*    100% praktikatundide läbimine
*    vähemalt 80 % grupisupervisoonides osalemine
*    vähemalt 80 % kovisioonigrupi töös osalemine
*    kirjalik kodutöö juhtumianalüüs, praktika analüüs,               enesereflektsioon
*    praktikajuhendaja positiivne hinnang osalejale
*    koolitaja ja superviisori positiivne hinnang osalejale
Kui 1 kriteerium on täitmata, on meil õigus tunnistust mitte väljastada.

Koht
2017. aastal toimub koolitus ainult Tallinnas, Avituse koolitusruumides aadressil Koskla 16, III korrusel.

Osalemise eritingimused ja eeldused
*   Füüsiliste, psüühiliste, vaimsete, kultuuriliste või keeleliste erivajaduste puhul on eelduseks, et erivajaduse piirangud ei takista õppmist antud väljaõppe jaoks välja töötatud metoodika alusel: õppija on võimeline kasuatma välja töötatud õppematerjale, on võimeline osalema õppe-protsessides õppe jaoks kohandatud ruumides.
*   Koolitajad ja kaasõppijad abistavad erivajadusega õppijat võimaluste piires: abistame liikumisel, õppematerjali käsitlemisel jne. Palun anna meile oma abivajadusest teada!
* Ratastooliga juurdepääsu, vaegkuuljate ja vaegnägijate erivahendeid ja erimaterjale me tagada ei saa.
*  Koolitus toimub eesti keeles ja eeldab suhtlus- ja kirjakeele piisavat valdamist tõlgi abita.
--------------------------------------------------------------------------------

Osalustasu, tasumise kord ning hüvitised

*  Eraisiku omaosalus on 360 €/in täisprogrammiga koolitus (12 koolituspäeva + supervisioonid/kovisioonid).  Eraisikute väljaõpet kaas-finantseeritakse 50% ulatuses Avituse kui sotsiaalse ettevõtte ettevõtlustuludest.
* Hind organisatsioonidele: 720 €/in  täisprogrammiga koolitus koolitus (12 koolituspäeva + supervisioonid/ kovisioonid).
*    Omaosalus tasutakse ettemaksuna.
*  Mõjuvatel põhjustel on võimalik kokku leppida osade kaupa tasumine (max 6 osas). Selleks on vajalik kirjalik sooviavaldus ja allkirjastatud kinnituskiri maksegraafiku ja tasumiste kohta.
*  Õppe katkestamisel peale esimest 2-päevast koolitus-sessiooni tagastatakse 50% osalustasust, kuna selles faasis on veel võimalik võtta asemele teine osaleja. Hilisemal katkestamisel osalustasusid ei tagastata. Korraldus on kehtiv ka juhul, kui õpe katkestatakse koolitusorganisatsiooni poolt, kuna õppe käigus on ilmnenud, et osaleja ei ole veel küps või ei ole sobiv tegema kogemusnõustaja tööd (on tugev oht kahjustada klienti ja/või iseennast).
*  Osadena tasumisel kehtib sama põhimõte. Katkestamisel peale esimest 2-päevast koolitussessiooni on kohustus tasuda 50% osalustasust. Hilisemal katkestamisel on kohustus tasuda kõik osamaksed.
* Spetsialistid saavad arvestada koolitust erialase täienduskoolitusena 
* Töötajatel on võimalus taotleda koolituspuhkust ja/või tööandjapoolset koolituskulude hüvitamist (loe huvi korral siit ja siit ja siit).

Eraisikute väljaõpet kaasfinantseeritakse Avituse kui sotsiaalse ettevõtte ettevõtlustuludest. 

---------------------------------------------------------------------------------


Lisainfo

Katrin Randrüüt

56 229 528  

katrin@avitus.ee


---------------------------------------------------------------------------------

Huviliseks registreerimiseks

täida palun siinolev registreerimisvorm
saadame sulle info, kui plaanime uusi õppegruppe                   
Email again:
Vali endale sobiv eelintervjuu aeg
Vali grupp, kuhu kandideerid
Osalen koolitusel
Kas soovid, et sinu meiliaadress lisatakse Avituse infokirja listi?