Kogemusnõustajate väljaõpe 


VARASEMATE ÕPPIJATE LOOD LEIAD SIIT


Uus õppegrupp alustab tööd 2017 septembri teises pooles. Lõpetab aprillis 2018. Kuupäevad leiab allpool.


On võimalik lisada end huvi tundjate infolisti. Vormi leiab lehe lõpust.Kogemusnõustaja? 

Kas mina ka?

,,Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.'' (allikas: KN juhend, Sotsiaalministeerium 2014)


Kogemusnõustamine on aastast 2014 Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö viis. Aastast 2016 soovivad seda ,,inimeselt-inimesele''-tasandit ühe lisavõimalusena kasutada nii Sotsiaalkindlustusamet kui Töötukassa.


Selleks alustati 2015 aastal kogemusnõustajate laiemat väljaõpetamist Eestis. 


Avituse kogemusnõustajate väljaõpe on suunatud psühholoogilistele teemadele. Selle läbides on võimalik teha tööd psühholoogiliste probleemide valdkonnas. Muuhulgas siis kui probleemid kaasnevad keeruliste olukordadega, näiteks töötus, füüsiline haigus või puue jmt.

 Kui sina

*     omad kogemust mõnest haigusest taastumises või pikaajalise keerulise olukorraga toimetulemises
*     sooviksid kasutada oma kogemust teiste toetamiseks

*  oled jõudnud taastumistöös või toimetulemises nii kaugele, et näed juhtunut positiivses valguses ja saad olla teistele positiivseks eeskujuks

*   saad kindlalt öelda, et need keda aitaksid ei oleks sinu puuduvate või puudulike lähisuhete asendajateks

*    oled valmis 8 kuud pühendama oma aega ja energiat õppimisele

*    oled valmis veel rohkem enese sisse vaatama

siis loe edasi


---------------------------------------------------------------------------------

Siit leiad soovi korral Sotsiaalministeeriumi KN teenuse kirjelduse ja väljaõppe standardid.


Avitus on koolitanud kogemusnõustajaid alates aastast 2009. Kogemusnõustajate tööd on kasutatud 2004 aastast alates. 


Avitus on MTR registreeringuga koolitusasutus - registri nr 188577. Avituse registreeritud õppekavad leiab siit


---------------------------------------------------------------------------------


Avituse kogemusnõustajate väljaõpe koosneb 


1. Baaskoolitus (vastavalt riiklikule standardile)

koolitus - 4 päeva, 32,5 AKH

juhendatud praktikast - min 84,5 AKH (sisaldab klienditööd (min 42 AKH), individuaalset ja grupiviisilist (supervisioon ja kovisioon) praktikajuhendamist , kogemusloo  ja  parkitkakogemuse kirjalikku analüüsi)

Baaskoolitus kokku 117 akh


2. Jätkukoolitus - psühholoogilises kriisis toetamiseks

koolitus - 8 päeva, 64 AKH (lisaks pausid)

iseseisev töö (kirjandus, kirjalik töö, praktika analüüs, kirjalik kogemusloo koostamine ja analüüs)     - 19 AKH

Jätkukoolitus kokku 83 AKH


Avituse kogemusnõustajate väljaõppe maht kokku 

200 akhVäljaõppe kestus 8 kuud


---------------------------------------------------------------------------------------

UUS

2017 Tallinna 1. sügisgrupi ajakava

Töö toimub E-T

1. sessioon 18.-19. september 

2. sessioon 2.-3. oktoober  
3. sessioon 16-17. oktoober
4. sessioon 30.-31. oktoober
5. sessioon 13.-14. november
6. sessioon 27.-28. november


Praktika 2017 kuni aprill 2018, 

kovisioonid ja supervisioonid jaanuar - aprill 2018

2017 Tallinna 2. sügisgrupi ajakava

Töö toimub R-L

1. sessioon 22.-23. september

2. sessioon 6.-7. oktoober  
3. sessioon 20.-21. oktoober
4. sessioon 3.-4. november
5. sessioon 17.-18. november
6. sessioon 1.-2. detsember


Praktika 2017 kuni aprill 2018,

kovisioonid ja supervisioonid jaanuar - aprill 2018
2017 sügisgruppi kandideerimise grupieel-intervjuud toimuvad
1.  K 16. august kell 17.30-20.30 Tartus, Vasara 50, ''Leoski Koolitus'' koolitusklassis IV korrusel, Tähe tänava poolne uks 
2.   N 17. august  kell 18.00-21.00, Tallinn, Avituse saal

3.   K 23. august  kell 18.00-21.00, Tallinn, Avituse saal
Registreerimisvormis saate märkida endale sobivaima.


---------------------------------------------------------------------------------


Programmid


1. Riiklikule standardile vastav baaskoolitus

www.riigiteataja.ee/akt/129122015035


1. Taastumiskogemuse analüüs (6,5 akh) 
Taastumisteooriad, isiklik taastumiskogemus
2. Esmased nõustamisoskused (13 akh) 
nõustamise eetika ja praktilised nõustamisoskused iseseisvaks individuaalnõustamise läbiviimiseks
3. Kriisinõustamise  alused (6,5 akh) 
kriisiteooriad ja kriisisekkumise põhitehnikad
4. Grupitöö  alused (6,5 akh) 

grupitöö teooriad ja põhitehnikad

5. Praktika (min 42 akh),

6. Praktika juhendamine-superviseerimine, iseseisev töö ja lõputöö (42,5 akh) 

42,5 akh juhendamist ja iseseisvat tööd sisaldab: 

grupisupervisioone - 2 päeva, a 8 akh; 

grupikovisioone - kokku 12 akh; 

individuaaljuhendamist - min 4 akh; 

kirjalikku lõputööd 7 lk; 

oma taastumisloo läbitöötamist

Kokku 117 akh


2. Psühholoogilises kriisis lühi- ja pikaajalise toetamise fookusega tervikkoolituse programm (sisaldab endas riiklikku baaskoolitust)

 1.  Kogemusnõustamise töö - kogemus ja praktika meil ja mujal; taastumiskogemus ja kriis kui ressurss; taastumismudelid; kogemusnõustamise põhimõtted, võimaluse ja  piirid; nõustamistehnikad, oma loo läbitöötamine.    
 2. Aitaja ja aidatava isiksuseomadused, isiksusemustrid - sellest tulenevad ressursid ja takistused; aitaja enesetadlikkus; nõustamise ja aitajatöö põhitõed ja eetika; nõustamistehnikad, oma loo läbitöötamine.    
 3. Aitaja enesetadlikkus ja nõustamisprotsesside mõistmine: kaitsekäitumised ja toimetuleku-strateegiad ning nende mõju inimeste elule, seos aitajatöö ja grupiprotsessidega; nõustamistehnikad, oma loo läbitöötamine.    
 4. Aitaja enesetadlikkus ja nõustamisprotsesside mõistmine: ülekandeprotsessi ning vastupanu ja nende seos aitajatöö ja grupiprotsessidega, vastupanuprotsesse minimeeriv nõustamine; nõustamistehnikad, oma loo läbitöötamine.   
 5. Struktureeritud ja mitteformaalne rühmatöö, grupi-protsessid, grupijuhi rollid, osalejate tüübid; nõustamistehnikad, oma loo läbitöötamine.   
 6. Gruppide loomine, praktilisi küsimusi, grupitöö riskikohad ja lahendused. Isikliku taastumiskogemuse analüüsi struktuuri loomine; isikliku taastumiskogemuse analüüs, oma loo süsteemne loomine ja selle kasutamine töös; nõustamistehnikad, oma loo läbitöötamine.   
 7. Nõustaja ja grupijuhi enese- ja klienditeadlikkus: isiksuseomadused ressursside ja takistustena 1 - Schostromi tervikliku ja mittetervikliku isiksuse mudel; osalejad saavad taustaks teha PSP isiksuseprofiili testi; nõustamistehnikad, oma loo läbitöötamine.     
 8. Isiksuseomadused ressursside ja takistustena 2; sh motiveerimise individuaalsed tegurid; nõustamistehnikad 
 9.  Haiguskriisi ja eluriisiga kaasnevad psüühilised probleemid kui aitamistöö lahutamatu osa: depressioon, püsistress; nõustamistehnikad, oma loo läbitöötamine. 
 10. Ressursikeskne nõustamine, kriisi-, leina- ja suitsiiditöö ABC; toetusvõrgustike loomine ja toetamine; nõustamis-tehnikad, oma loo läbitöötamine.     
 11. Mõtete haldamise ja motivatsioonitehnikad, stressi-haldamise tehnikad; lõõgastustehnikad, oma loo läbitöötamine.   
 12. Jõustamine; jõustamistehnikad; tagasisidetehnikad; protsessi lõpetamine; tagasivaade.
Praktika ja praktika juhendamine - individuaalne, grupisupervisoonides, kovisioonigruppides.
Iseseisev töö - õppekirjandus, oma loo kirjutamine, lõputöö.

Kokku 200 akhKoolitaja

Anneli Valdmann, psühholoog, koolitaja, superviisor


Kaaskoolitajad

Külle Kadarik, Katrin Randrüüt jt


---------------------------------------------------------------------------------Praktiline info


Grupi suurus max 18 osalejat


Osalejate valiku aluseks on

*    motivatsioonikiri (1/2-1 A4)

*    osalemine eelintervjuul (grupiintervjuu)


Osalemise eelduseks 

*    psüühikahäirest taastumise või tervenemise kogemus           või keerulise olukorraga (nt pikaajalise töötusega)                 toimetulemise kogemus

*     positiivne hoiak oma raske kogemusse suhtes

*     piisav taastumine ja piisavad jõuvarud, et olla aitaja             rollis

* nõustajatööks vajalikud isiksuseomadused, eluterved hoiakud ja head suhtlemisoskused

*    valmidus teha koostööd õppimisel, juhendamisel ja              tööga alustamisel

*    valmidus olla programmis osalemisel otsusekindel ja             järjepidev

Ei eeldata akadeemilist haridust sotsiaalvaldkonnas kuid see võib olla. Väljaõppe ülesehitusest

 • Baaskoolitus koosneb 4-st  koolituspäevast, kokku 32,5 AKH (loengud-rühmatööd + iseseisev töö - konspektide ja kirjanduse lugemine ja analüüs, kohustusliku kirjanduse ja konspektide maht kokku ca 330 lk).

 • Koolituse aeg: 2-päevased õppemoodulid tööpäevadel 2- nädalaste intervallidega.
 • Esimesel koolituspäeval kell 12.00-19.00; teisel koolituspäeval kell 10.00-17.00.
 • Töö toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: loengute-praktiliste ülesannete-kogemuste-küsimuste läbiarutamisena, praktiliste ülesannete läbitegemisena.
 • Jätkukoolitus koosneb 8-st  koolituspäevast, kokku 72 AKH (loengud-rühmatööd + iseseisev töö - konspektide ja kirjanduse lugemine ja analüüs, kohustusliku kirjanduse ja konspektide maht kokku ca 330 lk).

 • Koolituse aeg: 2-päevased õppemoodulid tööpäevadel 2- nädalaste intervallidega.
 • Esimesel koolituspäeval kell 12.00-19.00; teisel koolituspäeval kell 10.00-17.00.
 • Töö toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: loengute-praktiliste ülesannete-kogemuste-küsimuste läbiarutamisena, praktiliste ülesannete läbitegemisena.
Praktika - min 42 akh.  Järgneb koolitusele. 
Praktiseerimise võimalusi otsivad osalejad ennekõike ise lähtuvalt oma kogemusest ja teemast - füüsiline haigus, psüühikahäire vm teema. Vajadusel aitab kaasa ka Avitus, Praktikaperioodil on vajalik koostöö individuaalse praktika-juhendajaga. Juhendaja annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõpuöö osana (ca 7 A4). 

Grupisupervisoonid ja piirkondlik kovisioonitöö 
Supervisoonigrupi päevi on 2, a' 6 akh ja need toimuvad Tallinnas. 
Kovisioonigrupid moodustatakse vastavalt osalejate elukohtadele, ajad lepitakse kokku osalejate vahel. Maht min 12 akh. Kordade arvu lepivad kokku osalejad.

Kirjalik lõputöö sisaldab  
*  enesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs)
* kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide lugemismaht kokku ca 350 lk)
* praktikakogemuse reflektsiooni (kirjeldus ja analüüs)
Kokku 7-8 lk

Kogemusnõustaja pädevuse ja väljaõppe tunnistuse saamise eelduseks ja aluseks on
*    min 80 % koolituspäevadel osalemine
*    100% praktikatundide läbimine
*    min 80 % grupisupervisoonides osalemine

*    min 80 % kovisioonigrupi töös osalemine

*    kirjalik kodutöö juhtumianalüüs, praktika analüüs,               enesereflektsioon
*    praktikajuhendaja positiivne hinnang  osalejale
*    koolitaja ja superviisori positiivne hinnang osalejale
Kui kasvõi 1 kriteerium on täitmata, on õigus tunnistust mitteväljastada.


Koht
2017 aastal toimub koolitus ainult Tallinnas. 
Kohaks Avituse koolitusruumid Koskal 16 III korrusel.


Osalemise eritingimused ja eeldused
*   Füüsiliste, psüühiliste, vaimsete, kultuuriliste või keeleliste erivajaduste puhul on eelduseks, et erivajaduse piirangud ei takista õppmist antud väljaõppe jaoks välja töötatud metoodika alusel - õppija on võimeline kasuatma välja töötatud õppematerjale, on võimeline osalema õppe-protsessides õppe jaoks kohandatud ruumides.
*   Koolitajad ja kaasõppijad abistavad erivajadusega õppijat võimaluste piires - abistame liikumisel, õppematerjali käsitlemisel jne. Palun anna meile oma abivajadusest teada!
* Ratastooliga juurdepääsu, vaegkuuljate ja vaegnägijate erivahendeid ja erimaterjale me ei saa tagada.
*  Koolitus toimub eesti keeles ja eeldab suhtlus- ja kirjakeele piisavat valdamist tõlgi abita.


---------------------------------------------------------------------------------


Osalustasu, tasumise kord ning hüvitised

*  Eraisiku omaosalus on 360 €/in täisprogrammiga koolitus koolitus (12 koolituspäeva + supervisioonid/kovisioonid).  Eraisikute väljaõpet kaas-finantseeritakse 50% ulatuses Avituse, kui sotsiaalse ettevõtte, ettevõtlustuludest.
* Hind organisatsioonidele: 720 €/in  täisprogrammiga koolitus koolitus (12 koolituspäeva + supervisioonid/ kovisioonid).
*    Omaosalus tasutakse ettemaksuna.
*  Mõjuvatel põhjustel on võimalik kokku leppida osade kaupa tasumine (max 6 osas). Selleks on vajalik kirjalik sooviavaldus ja allkirjastatud kinnituskiri maksegraafiku ja tasumiste kohta.
*  Õppe katkestamisel peale esimest 2-päevast koolitus-sessiooni tagastatakse 50% osalustasust, kuna selles faasis on veel võimalik võtta asemele teine osaleja. Hilisemal katkestamisel osalustasusid ei tagastata. Korraldus on kehtiv ka juhul, kui õpe katkestatakse koolitusorganisatsiooni poolt, kuna õppe käigus on ilmnenud, et osaleja ei ole veel küps või ei ole sobiv tegema kogemus-nõustaja tööd (on tugev oht kahjustada klienti ja/või iseennast).
*  Osadena tasumisel kehtib sama põhimõte. Katkestamisel peale esimest 2-päevast koolitussessiooni on kohustus tasuda 50% osalustasust. Hilisemal katkestamisel  kohustus tasuda kõik osamaksed.
* Spetsialistid saavad arvestada koolitust erialase täienduskoolitusena 
* Töötajatel on võimalus taodelda koolituspuhkust ja/või tööandjapoolset koolituskulude hüvitamist (loe huvi korral siit ja siit ja siit).

Eraisikute väljaõpet kaasfinantseeritakse Avituse, kui sotsiaalse ettevõtte, ettevõtlustuludest. 

---------------------------------------------------------------------------------


Lisainfo

Anneli Valdmann

56 696 105

anneli@avitus.ee


---------------------------------------------------------------------------------


Huviliseks registreerimiseks

täida palun siinolev registreerimisvorm
saadame sulle info, kui plaanime uusi õppegruppe                   

Email again:
Vali endale sobiv eelintervjuu aeg
Vali grupp, kuhu kandideerid
Osalen koolitusel
Kas soovid, et sinu meiliaadress lisatakse Avituse infokirja listi?