Projekti "Stressist, depressioonist ja läbipõlemisest vaba tööelu" tulemused ja tagasiside


Projekti jooksul viidi läbi viis 10-nädalast koolitusgruppi, millest võttis osa kokku 92 inimest. Osalejate osavõtt oli kõrge – keskmiselt läbis iga osaleja 75% kõigist koolitustundidest (programmis tunde kokku 60). 

Gruppides osalejad täitsid erinevad psühholoogilised testid programmi alguses, lõpus ning 6 kuud peale programmi lõppemist. 

Koolitusprogramm vähendas depressiooni ja ärevust. Emotsionaalse Enesetunde Testi (kasutatud EEK-2 testi) kokkuvõte näitab sümptomite vähenemist 28% võrra kõigi koolitatavate puhul kokku, kes täitsid testi korrektselt nii alguses, kui lõpus (n=70). Koolituse alguses oli testi põhjal 65% osalejatest mõõdukas või raske depressioon ning 86% osalejatest üldistunud ärevus mõõdukal või raskel tasemel. 10 koolitusnädala lõppedes olid näitajad vastavalt 38% (depressioon) ning 66% (ärevus), eriti tugevalt oli vähenenud raske sümptomaatikaga inimeste arv - rasket depressiooni esines programmi lõppedes vaid 1% osalejatest.
Kõigi koolitusgruppide tulemusi 6 kuud peale programmi lõppu ei ole veel käes, kuid esialgsed andmed näitavad, et ajaga ei ole sümptomites tagasilangust tulnud. 


Koolitusprogramm kasvatas eneseusku. 2.-5. grupi osalejad (n=48) andsid programmi alguses ja lõpus hinnangu ka oma enesetõhususele (test näitab, kui palju inimesel on usku oma võimetesse ja oskustesse ning millisena ta tunnetab enda hakkamasaamistaset). Alustades hindasid pooled osalejatest oma enesetõhusust väga madalaks või madalaks. Neid, kes oleks hinnanud oma enesetõhusust kõrgeks, polnud. Programmi lõppedes hindas oma enesetõhusust madalaks 25% osalejatest, keskmiseks 60% ning juurde oli tulnud inimeste hulk, kes enda hakkamasaamist hindasid kõrgelt - 15% osalejatest. Ühtegi inimest, kes oma enesetõhususele oleks väga madala hinnangu andnud, programmi lõppedes enam ei olnud. 
Programm andis teadmise, et muutuste tekitamine on inimese enda kätes. Rotteri kontrollkeskme testi tulemused (n=64) näitasid, et programmi jooksul kasvas inimeste usk, et nad suudavad kontrollida oma tegutsemise keskkonda ja oma tegevusega mõjutada tulemusi. Kasvas mõtteviis, et inimese oskused ja võimed määravad tulemuse, mitte juhus, saatus ega õnn.


Tagasisideankeetides tõid osalejad välja positiivse ja turvalise õhkkonna koolitusel, toredad inimesed ja "saatusekaaslased“, tugeva grupitoetuse, huvitavad arutelud ning erinevad vaatenurgad. Kasu oli ka erinevatest praktilistest ülesannetest ja nippidest ning loovharjutustest. Rühmajuhte hinnati usaldusväärseteks, emotsionaalset tuge pakkuvateks, kompetentseteks. Miinustena toodi välja eelkõige jahedad ruumid – talveperioodil oli maja küttega probleeme, mille tõttu kannatas ka Avituse töö. Lisaks öeldi mõnel korral, et töö teemaga oleks võinud minna veelgi rohkem süvitsi.


Peale koolitust tehti tööelus muudatusi ja alustati uusi õpinguid
92 osalejast 81 olid naised, 11 mehed. Programm oli suunatud inimestele, kes soovisid õppida paremini tööstressi haldama, seega 64 osalejat olid koolituse alguses tööturul aktiivsed. 63 inimest jätkasid tööga, neist 14 (22%) tegid tööelus olulisi muudatusi (töökoha/töövaldkonna vahetus, ametiülesannete muutus, koormuse suurenemine või ettevõtluse alustamine). Oma eraettevõtluse lõid 4 inimest. Tööl jätkamise puhul mainiti tihti ka seda, et ollakse tööl efektiivsemad, kuna saadakse paremini oma emotsioonidega hakkama ning ollakse endast teadlikumad. Lisaks on paranenud aja planeerimise ja enda säästmise oskus. 1 osaleja jäi lapsepuhkusele. 

Projektis osalejatest 25% (23 inimest) on koolituse ajal või peale seda alustanud õpinguid – kas astunud magistratuuri, asunud õppima uut eriala või läbinud erinevaid täiendkoolitusi.  

28-st projektiga liitunud töötust või tööturul mitteaktiivsest inimesest alustas töötamist 8 (29%). 

 

Projektis osalenutest 17 inimest (18%) ei ole rakendunud (asunud õppima või tööle) või ei ole selle kohta infot andnud. Neist 6 inimest ei ole rakendunud põhjusel, et on endiselt lapsega kodused.


Tagasi "Stressist vaba tööelu" lehele