Depressiooni ja/või bipolaarse häire lühikoolitus (4 h)

Projekti rahastab Eesti-Šveitsikoostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


Hetkel kokkulepitud lühikoolitused toimuvad:

21. august Valgas

11. september Keilas

 

Programm on mõeldud:

1) meeleoluhäirete (depressioon, bipolaarne häire) all kannatavatele isikutele ja/või nende pereliikmetele või lähedastele
või
 

2)  meeeleoluhäirepatsientidega kokku puutuvatele spetsilistidele – sotsiaaltöötajad, perearstid jt.

 

Koolituse teemade rõhuasetus ja tase valitakse ülatoodud
sihtgruppidest lähtuvalt (eraisikud või spetsialistid).

 

Depressiooni lühikoolitusi pakume kokkuleppel kohalike omavalitsuste ja asutustega. Huvi korral palume võtta ühendust: Triin Ülesoo, tel. 51 555 02, e-post tervemina@avitus.ee.

 

Lühikoolitusel räägitakse:

 

Eraisikutele:

•  miks tekivad ja püsivad meeleoluhäired (depressioon ja bipolaarne häire)

•  kuidas on isiksuse areng seotud hilisemate reageerimis- ja tajumisviiside ning valdavate emotsioonidega

•  mida ja miks saame muuta me ise

• praktiline lühiinfo ravimite, raviviiside, looduslike abivahendite, eneseabitehnikate ja muu huvipakkuva kohta

 

Spetsialistidele:

 • meeleoluhäirete tekkepõhujused ja sümptomid

• meeleoluhäired kui sotsiaalne probleem (seotus töövõime languse ja kaotusega, õpiraskustega, käitumis- ja suhtlemisprobleemidega, toimetulekuga, asotsiaalsusega)

• meeleoluhäired kui pereprobleem

• varase sekkumise ja teavitustöö tähtsus

• Eestis kättesaadav abi (ravi, nõustamine, tugivõrgustikud – rühmatöö, foorumid)
 
Tegemist on 4-tunnise lühikoolitusega rühmatöö vormis. Grupi suurus 10..30 in.
 
Koolitusel võib osaleda probleemi all kannatav isik ise
ja/või tema lähedased.
 

Osalemine on vabatahtlik.


Koolituse osalustasu on 3 EUR kord. Osalustasu soodustus 2 EUR/ kord kehtib ametlikult registreeritud töötutele ja õpilastele, mittetöötavatele 1,5-3 aastaste laste emadele.

Töö toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: 2 h jooksul
tutvustatkse meeleoluhäirete seisukohast olulisi teoreetilisi lähtekohti populaarteaduslikus keeles. Järgneb rühmaarutelu antud teemal: küsimused-vastused, kommentaarid, kogemused.

-------------------------------------------------------------------------------
 
Programmi eeskujuks on Soomes ja USA-s kasutatav
meeleoluhäirete lühikoolitus (ühe osana suuremast programmist ,,Toimiv laps ja pere’’, Solantaus & Beardsle 1996, 2005, 2006, 2009). 
 
Depressioon on arvatud Euroopa Liidus 3 suurima
psühhosostsiaalse probleemi hulka ning selle esinemissagedus kasvab. Eestis on 1998 aasta terviseuuringu andmeil depressiooni 12%-l elanikkonnast.
 
Mitmed uurimused on näidanud, et depressioon (ja teised psühhikahäired) ei ole ühe inimese probleem. Pere on suletud süsteem. Ühe pereliikmega toimuv mõjutab tugevalt ka kõiki teisi pereliikmeid. Kui vanematel esineb psüühilisi probleeme, on nende lastel 65...80% risk haigestuda psüühikahäiretesse ning suur risk erinevate psühhosotsiaalsete probleemide tekkimiseks (nt konfliktne
käitumie, õpiraskused, sõltuvuskäitumine jt). Probleemi aitab oluliselt vähendada võimalikult varane leevendus- ja ennetustegevus nii patsientide endi kui pereliikmete tasandil (Solantaus& & Beardsle 1996, 2005, 2009).
Lühikoolitused on üks – sh ökonoomne - võimalus individuaal- ja perenõustamise kõrval.

 

Suurema huvi ja võimaluse korral on depressiooniprobleemiga isikutel hiljem võimalik osaleda Tallinnas, Keilas ja Lõuna-Eestis Tartus läbi viidavas depressiooni
ja bipolaarse häire 9-kuulises rühmatöö programmis.

Tagasi "Terve mina - terve pere" programmi lehele