Lühikoolitused

Avitus pakub erinevaid lühikoolitusi nii meie enda hubastes koolitusruumides, kui teie organisatsioonis kohapeal.

Avituse püsiprogrammidel - sh. lühikoolitustel - on Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 6745HTM. Seega saab neid arvestada erialase täienduskoolitusena.


Avitus pakub lühikoolitusi järgmistel teemadel:
1) Stress, depressioon, läbipõlemine
2) Vanemaharidus
3) Muud teemad lühimoodulitena

Stressi, depressiooni ja läbipõlemise lühikoolitused (4h)
Koolitus on mõeldud: 
1) meeleoluhäirete (depressioon, bipolaarne häire) all kannatavatele isikutele ja/või nende pereliikmetele või lähedastele või  

2)  meeleoluhäiretega patsientidega kokku puutuvatele spetsialistidele – sotsiaaltöötajad, perearstid jt.

 

Koolituse teemade rõhuasetus ja tase valitakse ülatoodud sihtgruppidest lähtuvalt (eraisikud või spetsialistid). 

Lühikoolitusel räägitakse:

 

Eraisikutele:

•  miks tekivad ja püsivad meeleoluhäired (depressioon ja bipolaarne häire)

•  kuidas on isiksuse areng seotud hilisemate reageerimis- ja tajumisviiside ning valdavate emotsioonidega

•  mida ja miks saame muuta me ise

• praktiline lühiinfo ravimite, raviviiside, looduslike abivahendite, eneseabitehnikate ja muu huvipakkuva kohta

 

Spetsialistidele:

• meeleoluhäirete tekkepõhjused ja sümptomid

• meeleoluhäired kui sotsiaalne probleem (seotus töövõime languse ja kaotusega, õpiraskustega, käitumis- ja suhtlemisprobleemidega, toimetulekuga, asotsiaalsusega)

• meeleoluhäired kui pereprobleem

• varase sekkumise ja teavitustöö tähtsus

• Eestis kättesaadav abi (ravi, nõustamine, tugivõrgustikud – rühmatöö, foorumid). Tegemist on 4-tunnise lühikoolitusega rühmatöö vormis. Grupi suurus 10..30 inimest.  

Töö toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: 2 h jooksul tutvustatkse meeleoluhäirete seisukohast olulisi teoreetilisi lähtekohti populaarteaduslikus keeles. Järgneb rühmaarutelu antud teemal: küsimused-vastused, kommentaarid, kogemused. 

Vanemahariduse lühikoolitused (3h)

Vanemate kasvatusstiilid ja –meetodid ning kasvukeskkond mõjutavad tugevalt laste isiksuslikku arengut, psüühilist ja vaimset tervist ning toimetulekuressursse. Eriti oluline on kodu emotsionaalne õhkkond, vanemate suhte kvaliteet ning isiklik eeskuju. 

Avituse lühikoolitused käsitlevad positiivset vanemlust. Küsige pakkumist konkreetsele huvipakkuvale teemale. 

Koolitus on mõeldud: 
1) peredele, lapsevanematele  või  

2) peredega ja lastega töötavatele spetsialistidele  – õpetajad, sotsiaaltöötajad jt.


Koolituse teemade rõhuasetus ja tase valitakse ülatoodud sihtgruppidest lähtuvalt (eraisikud või spetsialistid). 


Hariv psühhoharidulik rühmatöö programm on efektiivne meetod vanemahariduse pakkumiseks, peresuhete ja isiksusearengu edendamiseks ning vaimse tervise ja psühhosotsiaalsete probleemide ennetamiseks. Rühmatöö vorm loob eeldused teoreetiliste teadmiste seostamiseks enda ja oma perega/ oma klientidega.

Töö toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: 2 h jooksul tutvustatkse vanemahariduse seisukohast olulisi teoreetilisi lähtekohti. Järgneb rühmaarutelu antud teemal: küsimused-vastused, kommentaarid, kogemused. 

Muud teemad lühimoodulitena (3-6h)
Pakutavad moodulid a´ 3-6 h
(3 tundi on minimaalne soovituslik teema käsitlemise aeg. 6 tunni jooksul on teemasid võimalik käsitleda detailsemalt.)

 • Isiksus - millises võtmes tõlgendan maailma mina ise ja minu kolleegid/kliendid; minu ressursid ja nõrgad kohad (toetub testile)
 • Minu huvid ja väärtused kui motivatsiooni alus ehk, kas ma teen õiget tööd (toetub testile)
 • Oma võimete ja vajaduste kaardistamine
 • Suhtlemistasandid ja nendest tulenevad suhtlemisviisid ja suhtlemisoskused (toetub testile)
 • Enesekehtestamine
 • Manipulatiivsed suhtlusmustrid ja nende äratundmine
 • Grupiprotsesside mõistmine ja juhtimine 1 - grupiprotsessid
 • Grupiprotsesside mõistmine ja juhtimine 2 - grupiprotsesside juhtimine
 • Kuidas tekivad tunded ja käitumine
 • Ego kaitsemehhanismid - e alateadlik motivatsioon 1
 • Ülekandeprotsessid - e alateadlik motivatsioon 2
 • Stressijuhtimise tehnikad 1: töö negatiivsete automaatmõtetega 
 • Stressijuhtimise tehnikad 2: keha tasandil lõõgastus-tehnikad
 • Stressijuhtimise tehnikad 3: lõõgastavad ja ressursse loovad visualiseerimistehnikad
 • Probleemilahendustehnika
 • Eesmärkide seadmise ja eesmärkide realiseerimise tehnika

 • Soovi korral viime läbi koolitusi järgmistel teemadel:
  • ärevushäired
  • isiksusehäired
  • ja teistel vaimset tervist toetavatel teemadel.

   Moodulid sobivad:
  • sotsiaalvaldkonna spetsialistidele erialaseks täiendkoolituseks - nt sotsiaaltöötajad, pedagoogid, sotsiaalvaldkonna ametnikud jt.
  • mistahes organisatsiooni meeskonnatöö ja koostöö efektiivsemaks muutmiseks; meeskonna sisekliima parandamiseks; meeskonnaliikmete ressursside tundmaõppimiseks;
  Koolitusi on võimalik tellida, kui on koos min 5 inimese grupp. Iga moodulit on võimalik läbi viia pikemalt - 3 tundi on minimaalne aeg, et teemasid kvaliteetselt käsitleda. 

  Lisainfo ja tellimine   
  katrin@avitus.ee   
  56 22 9528
  Katrin Randrüüt