Kogemusnõustajate väljaõpe 

Uus õppegrupp alustab 8.märts 2019

Väljaõppe grupis 16 kohta.

Motivatsioonikirja tähtaeg - hiljemalt 6.02.2019, meiliaadressile koolitus@avitus.ee

Eelintervjuud - 11.02.2019 ja 18.02.2019 kell 18.00 - 20.00
(registreeruda ühele eelintervjuule)

1. moodul  8 - 9. märts 2019
2. moodul  22 - 23.märts 2019
3. moodul  5 - 6. aprill 2019
4. moodul  12 - 13.aprill 2019
5. moodul  17 - 18.mai 2019
Väljaõppepäevade kestvus 9.30 - 17.00

3 supervisioonipäeva ajavahemikus juuli - september 2019


Lõputöö ja tunnistused september - oktoober 2019

Väljaõppe maksumus 770 eurot.
Koolitajad: 

Ingrid Tiido,  psühholoog, superviisor/coach
Liisa  Paavel, kogemusnõustaja, eripedagoog-nõustaja
Katrin Randrüüt, nõustaja, koolitaja

Lisainfo koolitus@avitus.ee, tel 56 22 9528


Kogemusnõustaja? 
Kas mina ka?

,,Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalsetsotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.'' (allikas: Kogemusnõustamise juhend, Sotsiaalministeerium 2014)


Avituse kogemusnõustajate väljaõpe on suunatud psühholoogilise kriisiga toimetulemisele, mis kaasneb iga tõsise tervisekahjustuse või elu väljakutsuvate muutustega. Selle läbinuna on võimalik toetada kliente füüsiliste ja psühholoogiliste probleemide teemades. Muuhulgas siis, kui probleemid kaasnevad keeruliste olukordadega, näiteks töötus, füüsiline puue vmt.


Kui sa
*   omad kogemust mõnest füüsilisest haigusest või psüühikahäirest taastumises või pikaajalise keerulise olukorraga toimetulemisest
*     soovid kasutada oma kogemust teiste toetamiseks

*  oled jõudnud taastumistöös või toimetulemises nii kaugele, et näed juhtunut positiivses valguses ja saad teistele positiivseks eeskujuks olla

*   saad kindlalt öelda, et kliendid ei oleks sinu puuduvate või puudulike lähisuhete asendajateks

*    oled valmis mõned kuud pühendama oma aega ja energiat õppimisele

*    oled valmis veel rohkem enese sisse vaatama


...siis oled oodatud meie kogemusnõustajate väljaõppesse!


Varasemate õppijate lood leiad siit!

Koolituse sisu

Väljaõppe maht on:

182 akh - riikliku õppekava koolitus


Varasema õppekava täiendamise kinnitus Riigiteatajas  

Sotsiaalministeerium on koostanud selle teenuse juhendi ja väljaõppe standardid.


Programm


Riikliku õppekava fail


1. osa - Koolitus


Teemad

1.  Sissejuhatus kogemusnõustamisse 2,5 akh
2.  Nõustamise alused, nõustamiseetika 5,5 akh
3.  Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused             8 akh
4.  Isikliku taastumiskogemuse analüüs 8 akh
5.  Esmased nõustamisoskused ja tehnikad 26 akh

6.  Baasteadmised ja oskused kriisitöös 15 akh

7.  Baasteadmised ja oskused grupitöös 15 akh

Kokku 80 akh


2.  osa - Praktika, lõputöö ja iseseisva töö protsessid


Praktika - vähemalt 32 akh kontakttööd  (järgneb koolitusele.) 
Praktiseerimise võimalusi otsitakse koostöös osalejate ja koolitusorganisatsiooniga, lähtudes õppija kogemusest ja teemast - füüsiline haigus, psüühikahäire vm teema. Praktikaperioodil on vajalik koostöö individuaalse praktika-juhendajaga, kes annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõpuöö osana. 

Praktikajuhendamine õppegrupis 
Supervisiooni  päevi on 3, a' 8 akh ja need toimuvad Tallinnas. 

Kirjalik lõputöö sisaldab  
*  enesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs)
* kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide lugemismaht kokku ca 350 lk)
*     praktikakogemuse reflektsiooni (kirjeldus ja analüüs)
Kokku 7-8 lk

Koolituse auditoorse töö maht on 144 akh - koolituspäevad, praktika, praktikajuhendamine

Iseseisva töö maht on 38 akh - 
Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine, enesereflektsioon,

Lõpetamise eeldused

Kogemusnõustaja pädevuse, koolituse lõpetamise ja  tunnistuse väljastamise eelduseks ja aluseks on
*    vähemalt 80 % koolituspäevadel osalemine
*    100% praktikatundide läbimine
*    vähemalt 80 % grupisupervisoonides osalemine
*    kirjalik kodutöö juhtumianalüüs, praktika analüüs,                enesereflektsioon
*    praktikajuhendaja positiivne hinnang osalejale
*    koolitaja ja superviisori positiivne hinnang osalejale
Kui 1 kriteerium on täitmata, on õigus tunnistust mitte väljastada.
(alus - riiklik õppekava 2.1-2.3) 
Kui õppeprotsessis ilmnevad asjaolud, mis viitavad, et õppija ei vasta eeldustele, mis on toodud riiklikus õppekavas on koolitusasutusel õigus õppija õppeprotsess katkestada (alus - riiklik õppekava  3.1 ja 3.2.6).

Osalemise praktilised eritingimused ja eeldused

*   Füüsiliste, psüühiliste, vaimsete, kultuuriliste või keeleliste erivajaduste puhul on eelduseks, et erivajaduse piirangud ei takista õppmist antud väljaõppe jaoks välja töötatud metoodika alusel: õppija on võimeline kasutama välja töötatud õppematerjale, on võimeline osalema õppe-protsessides õppe jaoks kohandatud ruumides. 
*   Koolitajad ja kaasõppijad abistavad erivajadusega õppijat võimaluste piires: abistame liikumisel, õppematerjali käsitlemisel jne. Palun anna meile oma abivajadusest teada!
* Ratastooliga juurdepääsu, vaegkuuljate ja vaegnägijate erivahendeid ja erimaterjale me tagada ei saa.
*  Koolitus toimub eesti keeles ja eeldab suhtlus- ja kirjakeele piisavat valdamist tõlgi abita.

Osalustasu

Hind: 770 € (hind võib erinevatel koolitusgruppidel muutuda, sõltuvalt võimalike riigipoolsete toetuste mahtudest)

Osalustasu tasutakse ettemaksuna (va Töötukassa koolituskaardiga osalejate puhul).

Töötukassa klientidel on võimalik taodelda koolituse eest tasumist koolituskaardi alusel. Sobivuse ja vajaduse otsustab Töötukassa. Taotlemiseks pöörduda töötukassa spetsialistide poole.  

*  Mõjuvatel põhjustel on võimalik kokku leppida osade kaupa tasumine (max 2 osas). Selleks on vajalik allkirjastatud kinnituskiri maksegraafiku ja tasumiste kohta.
*  Õppe katkestamisel peale esimest 2-päevast koolitus-sessiooni tagastatakse 50% osalustasust, kuna selles faasis on veel võimalik võtta asemele teine osaleja. Hilisemal katkestamisel osalustasusid ei tagastata. Korraldus on kehtiv ka juhul, kui õpe katkestatakse koolitusorganisatsiooni poolt, (alus - riiklik õppekava 3.1 ja 3.2.6)
*  Osadena tasumisel: katkestamisel peale esimest 2-päevast koolitussessiooni on kohustus tasuda 50% osalustasust. Hilisemal katkestamisel on kohustus tasuda kõik osamaksed.

Spetsialistid saavad arvestada koolitust erialase täienduskoolitusena. 
Töötajatel on võimalus taotleda koolituspuhkust ja/või tööandjapoolset koolituskulude hüvitamist (loe huvi korral siit ja siit ja siit).

Erinevate kogemusnõustamise õppegruppide rahastamise ja tellimise põhimõtete kohta leiad soovi korral infot Kogemusnõustajate Koja lehelt

Kogemusnõustamise taustast 

Kogemusnõustamine on aastast 2014 Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö viis ja alates 2016. aastast kasutavad seda "inimeselt-inimesele" töötasandit ühe lisavõimalusena muuhulgas ka Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Töötukassa. Lisaks on see osa erinevate organisatsioonide, kogukonna- ja omaalgatuse aitamistööst.   


2015. aastal alustas  Avitus kogemusnõustajate väljaõpetamist Eestis. Avituse väljaõppeprogrammi toetavad rahaliselt Eesti Töötukassa, Sotsiaalministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus.

2016. aastast on kogemusnõustamise teenus kaasatud nii Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniprogrammidesse kui Töötukassa teenuste hulka tasustatud poolprofessionaalse teenusena, nagu seda varem on olnud tugiisikuteenus.


Avitus on MTR registreeringuga koolitusasutus

 - registri nr 188577.  
               
 

Email again:
Kui soovid infot kogemusnõustamise koolituse kohta või registreerida koolitusele täida allolev vorm.